RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ARTCORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-924) przy ul. Żegiestowska 18, posiadająca nr NIP 5213728509, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611023.

2. Dane administratora danych osobowych

Możesz się z nami skontaktować:

 • telefonicznie:
  tel. +48 22 251 32 76
  kom. +48 797 197 658
 • mailowo:
  odo@artcore.pl
 • pisemnie, wysyłając korespondencję na adres:
  ARTCORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  ul. Żegiestowska 18
  02-924 Warszawa

Nasze aktualne dane możesz sprawdzić pod adresem: https://artcore.pl/pl/kontakt

3. Inspektor Ochrony Danych osobowych

Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • marketingowym, o ile wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • innym, wskazanym wprost w wyrażonej przez Ciebie zgodzie (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • zawarcia umowy, o ile wyraziłeś zainteresowanie zawarciem z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonywania umowy, o ile została pomiędzy nami zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o ile istnieje taki obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. organom podatkowym, sądom, innym urzędom)
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi:
  • organizacji produkcji filmowej,
  • księgowe,
  • prawne,
  • z zakresu obsługi biura i administracji,
  • informatyczne i telekomunikacyjne,
  • doręczania korespondencji i przesyłek,
  • drukarskie i archiwizacyjne,
  • płatnicze,
  • doradcze, audytorskie, kontrolne,
6. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Może zdarzyć się, że Twoje dane zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich), albowiem korzystamy z zewnętrznych dostawców usług IT (serwery).
W każdej chwili na Twoje żądanie udostępnimy Ci informacje o tym czy dane zostały przekazane do państwa trzeciego, a także dotyczące stosowanych w takim wypadku zabezpieczeń.

7. Okres przechowywania danych

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres jej negocjowania,
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a ponadto jeśli na podstawie przedmiotowej umowy przekazałeś nam prawa autorskie lub prawa pokrewne do stworzonego przez siebie utworu przez okres trwania ochrony prawnoautorskiej,
 • Twoje podstawowe dane pozyskane w celach archiwizacyjnych przechowujemy do końca roku kalendarzowego, w którym upłynęło 10 lat od dnia ich pozyskania.
8. Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli,
 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, po otrzymaniu takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim wyraziłeś sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności; w celu skorzystania z prawa sprzeciwu skontaktuj się z nami, posługując się danymi, o których mowa powyżej;
 • przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”); możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem: https://artcore.pl. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie telefonicznie, mailowo lub pisemnie – nasze dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 2.

9. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.